Privacy


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht vastgelegd in de WGBO en de Wkkgz. De cliënt heeft recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden hierin – als dit tenminste nodig is – gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijv. bij jouw huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent ondermeer dat ik:

a) zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens:
b) ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens;
c) als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot jouw dossiergegevens;
d) ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (medisch beroepsgeheim).

De dossiergegevens kunnen nog voor de volgende doelen worden gebruikt:

a) om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar (dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming!);
b) voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid;
c) voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
d) een klein deel van jouw dossiergegevens wordt gebruikt voor mijn financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen voor de zorgverzekeraar (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, datum behandeling, een korte omschrijving van het soort behandeling en de kosten van het consult).

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik jou eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. De dossiergegevens blijven zoals wettelijk is bepaald 20 jaar bewaard.

Mocht jij hierover nog vragen hebben neem dan contact met me op.