Behandelovereenkomst


De algemene voorwaarden van de behandelovereenkomst zijn bedoeld ter info zodat jij als cliënt in grote lijnen weet waar je bij mij aan toe bent:

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapieën
 • De behandelaar/therapeut is gehouden aan de VBAG beroepscode.
 • De rechten en plichten van cliënt en behandelaar zijn ondermeer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • De behandelaar/therapeut stelt de belangen van de patiënt/cliënt centraal in de therapie.
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het intakegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 • Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.
Afspraken behandelingen/consulten
 • Vooraf dient de cliënt geïnformeerd te worden over de kosten per behandeling/consult (zie de tarievenlijst op deze website).
 • De therapie is opgebouwd uit een aantal consulten/behandelingen, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt.
 • Tijdens deze gesprekken wordt steeds in overleg besloten of de therapie/behandeling een vervolg zal krijgen.
 • De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.
 • De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien zijn/haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Een consult/behandeling duurt: zie de tarievenlijst op deze website.
 • Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen (bij voorkeur telefonisch of per Whatsapp of eventueel per email), anders wordt de volledige behandeling/consult in rekening gebracht.
Betaling en kosten
 • De kosten van de behandeling: zie de tarievenlijst op deze website.
 • De kosten van de behandeling dienen op rekening of met pin te worden voldaan.
Vergoeding van de therapieën
 • Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen. Informeer altijd zelf vooraf aan het bezoek aan uw therapeut bij uw zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt.
 • Stuur ontvangen facturen/declaraties altijd zelf in (bewaar een kopie voor uzelf).
 • Zie erop toe dat uw behandelaar op zijn/haar facturen/declaraties altijd zijn/haar VBAG- licentienummer, AGB-code, RBCZ-code en KvK-inschrijving vermeldt. Ook moeten de logo’s van de RBCZ en de VBAG op de nota staan afgedrukt.
Verhindering behandelaar

Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten, behandelingen of sessie te voeren, kan zij/hij voorstellen een collega-therapeut in haar/zijn plaats in te schakelen die de behandeling overneemt.

Aansprakelijkheid

De therapeut heeft een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Klachten 

Bij een klacht over een behandeling graag eerst contact met mij opnemen zodat ik op de hoogte ben en om dit met jou te bespreken. 

Het is ook mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij de formulering van de klacht en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.

Voor meer info kijk eveneens op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/